Tomahawk (1867-1870): jS F Y, 1st edition - G ^ C^ I' ~ S ^ : - ^ R^ I ≫-3 ^ ^ I ^ ≫ ¦ ~ ~^ Re- ^ 3 U. C^ ≪. K^ ≫ Td . 1 "- H-H ^ V. ^3 C/L' ^ ' *—7"≪ - O R ; ≫—I W Y. •